Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Współpracy Europejskiej, ul.  E. Orzeszkowej 80A, 50-311 Wrocław

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: job@entepente.pl

Klauzula informacyjna – rekrutacja uczniów.

Poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z procesem rekrutacji uczniów do placówki.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

KTO BĘDZIE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Współpracy Europejskiej, ul. E. Orzeszkowej 80A, 50-311 Wrocław

CEL PRZETWARZANIA

Dane osobowe kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do Placówki

CZAS PRZETWARZANIA

Dane osobowe Kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) przechowywane będą przez okres:

  • w przypadku przyjęcia kandydata do placówki do końca okresu korzystania z usług placówki
  • w przypadku nieprzyjęcia kandydata do placówki przez okres jednego roku od zakończenia procesu rekrutacji ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe Kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) przetwarzane będą w zakresie wynikającym z przepisów prawa oświatowego i rozporządzeń dot. rekrutacji.

Z uwagi na bezpieczeństwo, może być również rejestrowany wizerunek Kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) przez system monitoringu (Art. 6 ust. 1 lit. e – interes publiczny)

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz biuro rachunkowe realizujące obsługę kadrowo-płacową i księgową , firmy kurierskie i pocztowe w zakresie korespondencji i inne podmioty uczestniczące w realizacji zadań administratora (w tym inne placówki oświatowe).

Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań w związku ze współpracą z administratorem.

PRAWA 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna – uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni.

Poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z procesami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

KTO BĘDZIE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Współpracy Europejskiej, ul. E. Orzeszkowej 80A, 50-311 Wrocław

CEL PRZETWARZANIA

Dane osobowe ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przez Placówkę, a także w celu zawarcia i realizacji umowy.

CZAS PRZETWARZANIA

Dane osobowe ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) przetwarzane będą w zakresie koniecznym do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie koniecznym do zawarcia umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Dane osobowe ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) mogą też być wykorzystywane w zakresie wizerunku, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1, lit a RODO) w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora

Z uwagi na bezpieczeństwo, może być również rejestrowany Państwa wizerunek przez system monitoringu (Art. 6 ust. 1 lit. e – interes publiczny)

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz biuro rachunkowe realizujące obsługę kadrowo-płacową i księgową , firmy kurierskie i pocztowe w zakresie korespondencji, firmy przewozowe, firmy realizujące usługi hotelowe (dla realizacji wycieczek) i inne podmioty uczestniczące w realizacji zadań administratora (w tym inne placówki oświatowe).

Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań w związku ze współpracą z administratorem.

PANI/PANA PRAWA

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy.

Poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z procesem rekrutacji do pracy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

KTO BĘDZIE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Współpracy Europejskiej, ul. E. Orzeszkowej 80A, 50-311 Wrocław

CEL PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej (przyszłych, jeśli wyraził(a) Pan/Pani na to zgodę) rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

CZAS PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od skończonej rekrutacji lub w przypadku udzielonej zgody na przyszłe rekrutacje – czas przechowywania określono na 2 lata

ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wynikającym z prawa pracy (w przypadku nauczycieli także z Karty Nauczyciela) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W pozostałym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez udział w rekrutacji (Art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz biuro rachunkowe realizujące obsługę kadrowo-płacową i księgową , firmy kurierskie i pocztowe w zakresie korespondencji i inne podmioty uczestniczące w realizacji zadań administratora.

Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań w związku ze współpracą z administratorem.

PANI/PANA PRAWA

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna – pracownicy.

Poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z procesem zatrudnienia.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

KTO BĘDZIE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Współpracy Europejskiej, ul. E. Orzeszkowej 80A, 50-311 Wrocław

CEL PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudniania i przyznawania świadczeń socjalnych

CZAS PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zatrudnienia i zgodnie z okresem wymaganym przez kodeks pracy

  • 50 lat po ustaniu stosunku pracy (dla osób zatrudnionych przed 1 stycznia 2019), lub
  • 10 lat po ustaniu stosunku pracy (dla osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019) ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wynikającym z prawa pracy (w przypadku nauczycieli także z Karty Nauczyciela), a także w zakresie wynikającym z przepisów dotyczących obowiązków podatkowych i ubezpieczeń społecznych.

Pani/Pana dane osobowe mogą też być wykorzystywane w zakresie wizerunku, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1, lit a RODO) w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora

Z uwagi na bezpieczeństwo, może być również rejestrowany Państwa wizerunek przez system monitoringu (Art. 6 ust. 1 lit. e – interes publiczny)

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz biuro rachunkowe realizujące obsługę kadrowo-płacową i księgową , firmy kurierskie i pocztowe w zakresie korespondencji, firmy przewozowe, firmy realizujące usługi hotelowe (dla realizacji wycieczek) i inne podmioty uczestniczące w realizacji zadań administratora.

Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań w związku ze współpracą z administratorem.

PANI/PANA PRAWA

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna.

Poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z procesem korespondencji elektronicznej.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

KTO BĘDZIE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Współpracy Europejskiej, ul. E. Orzeszkowej 80A, 50-311 Wrocław

CEL PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z daną korespondencją.

CZAS PRZETWARZANIA

Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynikać będzie z tematu korespondencji. Jeśli jednak ustanie konieczność kontaktu, a temat korespondencji nie będzie wymagał dłuższego okresu to po okresie 2 lat dane zostaną usunięte.

ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym adres e-mail i dane zawarte w treści korespondencji. Przetwarzane będą w zależności od treści korespondencji na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa dot. jednostki publicznej jaką jest administrator, bądź też na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana w korespondencji.

 KTO BĘDZIE ODBIORCĄ DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy kurierskie i pocztowe w zakresie korespondencji i inne podmioty uczestniczące w realizacji zadań administratora (w tym inne placówki oświatowe).

Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań w związku ze współpracą z administratorem.

PANI/PANA PRAWA

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna – korespondencja papierowa.

Poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z korespondencją papierową.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

KTO BĘDZIE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Współpracy Europejskiej, ul. E. Orzeszkowej 80A, 50-311 Wrocław

CEL PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji w formie papierowej

CZAS PRZETWARZANIA

Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynikać będzie z tematu korespondencji. Jeśli jednak ustanie konieczność kontaktu, a temat korespondencji nie będzie wymagał dłuższego okresu to po okresie 2 lat dane zostaną usunięte.

ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania i dane zawarte w treści korespondencji. Przetwarzane będą w zależności od treści korespondencji na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa dot. jednostki publicznej jaką jest administrator, bądź też na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana w korespondencji.

Z uwagi na bezpieczeństwo, może być również rejestrowany Państwa wizerunek przez system monitoringu (Art. 6 ust. 1 lit. e – interes publiczny)

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa firmy kurierskie i pocztowe w zakresie korespondencji i inne podmioty uczestniczące w realizacji zadań administratora.

Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań w związku ze współpracą z administratorem.

PANI/PANA PRAWA

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.